Pomoc dla Ciebie


Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie.

A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.

Ew. Mateusza 22:36-40, BW

Ew. Mateusza 22:36-40, Biblia Warszawska

Chrześcijański Telefon Zaufania …. kiedy już nie widzisz wyjścia ……. zadzwoń 576 893 250


Kościół Uliczny Poznań …….. kontakt dla osób bezdomnych, uzależnionych pragnących wyjścia z nałogu oraz dla każdego potrzebującego wsparcia ……… każdy czwartek, od godz. 19:00 ….. bez względu na pogodę ……. ul. Półwiejska, Poznań (obok „Starego Marycha”)
Chrześcijańska mediacja w sprawach rodzinnych

Chrześcijańska mediacja rodzinna dla małżeństw oraz par w kryzysie, sytuacji okołorozwodowej

Chrześcijańska mediacja w sprawach cywilnych

W jakich sprawach cywilnych może być prowadzona mediacja?

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron. Zawarcie ugody, a tym samym prowadzenie mediacji, jest więc możliwe np. w sprawach o:
-zapłatę,
-zniesienie współwłasności,
-dział spadku,
-podział majątku wspólnego,
-należności ze stosunku pracy,
-rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
-zaspokojenie potrzeb rodziny,
-alimenty,
-ustalenie kontaktów z dzieckiem.
W sprawach o rozwód i separację, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.

Jeśli do pojednania nie dojdzie, celem mediacji może być ugodowe rozwiązanie kwestii dotyczących:
-zaspokojenia potrzeb rodziny,
-alimentów,
-sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
-kontaktów z dziećmi,
-spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Mediacja może także odgrywać istotną rolę w opracowywaniu przez strony porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Strony mogą bowiem w sposób bardzo szczegółowy i uwzględniający ich indywidualną sytuację określić między innymi:
-miejsce zamieszkania dziecka,
-sposób i harmonogram kontaktów z dzieckiem, zarówno osobistych, jak i z użyciem innych technik komunikacyjnych (telefonicznych i internetowych), w tym określenia zasad pokrywania ich kosztów,
-sposób kontaktów z dzieckiem przez pozostałych członków rodziny,
-udział w rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, w szczególności w zakresie wyboru szkoły, profilu nauki, opieki zdrowotnej,
-zasad wychowawczych i systemu wartości przekazywanych dziecku,
-zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

w sprawie mediacji zadzwoń 574 659 766

Podziel się